KSB Birim Yönetmeliği, Üniversitemiz senatosunun 29.12.2011 tarih 549 sayılı toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ
BİRİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 KAPSAM, AMAÇ VE TANIMLAR

Kapsam:
Madde l: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca hazırlanan bu yönetmelik İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Birim Yönetmeliğine ilişkin esasları kapsar.

 

Amaç:
Madde 2: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesinde öngörülen ve öğrencilerin ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla yapılan çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve organize etmektir.

Tanımlar:
Madde 3: Bu yönetmelikte geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

 

3.1. Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi,

3.2. Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü,

3.3. Genel Kurul: Kültür ve Sanat Birliği Genel Kurulu,

3.4. Yürütme Kurulu:  Kültür ve Sanat Birliği Birim Yürütme Kurulu,

3.5. Başkan: Kültür ve Sanat Birliği Başkanı / Eşbaşkanı

 

İKİNCİ BÖLÜM
BİRİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

 

Madde 4: Birim Organları

 

4.1. Genel Kurul

4.1.1. Öğrenci Dekanlığı ve Fakültelerin Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcıları, Kulüp Danışman Öğretim Elemanları, Öğrenci Kulübü Başkanlarından oluşur. Her öğretim yılının başında en az bir defa toplanır. Genel Kurul toplantısının gündemi yeri saati en az 15 gün öncesinden Başkan tarafından yazı ile Genel Kurul Üyelerine bildirir. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler başkanlıkça düzenlenmiş listeleri imzalayarak katılırlar. Çoğunluğun sağlandığı tutanakla saptanır. Genel Kurulda toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. İlk toplantıda toplantı yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve Genel Kurul toplantısı üye sayısı gözetmeksizin yapılır. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin 1/3 görüşülmesini istediği konular oylama sonucu gündeme alınır. Genel Kurul Kararları oy çokluğuyla alınır.

4.1.2. Üyeleri arasından 5 üyeyi 2 yıl için ve 1 öğrenci üyeyi 1 yıl için Yürütme Kurulu Üyesi olarak seçer. Yürütme Kurulunun sunduğu faaliyet raporunu görüşür. Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili Üniversitenin öngörü ve özgörevlerini belirler.

 

4.2. Yürütme Kurulu

 

4.2.1. Genel Kurul tarafından seçilen beş üyeden, oy hakkı olmaksızın bir öğrenci üyeden ve Rektörün atadığı Başkan / Eşbaşkanlardan oluşur. Yürütme Kurulu Başkan’ın çağrısı ile toplanır. Başkan’ın izinli olduğu süre içerisinde Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısı Yürütme Kuruluna Başkanlık eder. Yürütme Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Öğrencilerin mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütülmesini sağlayacak yönetim ve çalışma esaslarını belirler ve bunların gerektiği şekilde uygulanmasını denetler. Öğrenci Kulübü kurulması ile ilgili olarak başkanlığa gelen müracaatları inceler ve karara bağlar. Kulüp faaliyetleri ile ilgili yıllık plan ve programları, bütçe ve aktarma tekliflerini görüşerek karara bağlar ve onaylar.   Faaliyet göstermeyen kulüplerin faaliyetlerine gerektiğinde ara verilmesine veya kulübün kapatılmasına karar verir,

 

4.3. Başkan

 

4.3.1. Başkan, Rektör tarafından 3 yıllığına atanır. Görev süresi biten tekrar atanabilir.

4.3.2. Öğrenci kulüplerinin kuruluşu, faaliyetleri ve denetimi ile ilgili genel kuralları belirlemek, Yürütme Kurulunun oluşturduğu Kulüp Tüzüğündeki kuralların uygulanması konusunda Öğrenci Dekanlığı ile işbirliği yapmak.

 

Yürürlük: 
Madde 5: Bu esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönetmelik yürürlüğe girmesinden sonra yapılabilecek değişiklikler yönetim kurulu tarafından rektörlük onayına sunulur.

Yürütme:
Madde 6:
 Bu esasları İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.